Vastutus

Uuendatud

See Teenus ja need Veebilehed sisaldavad informatsiooni, fakte ja kommentaare erinevatelt indiviididelt ja organisatsioonidelt. Teenust ja lehekülgi pakutakse ,,nii nagu on” vormis ILMA IGASUGUSTE GARANTIIDETA, nii otseste kui kaudseteta, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid omandiõigusele või vihjatud garantiid kaubastatuse või mingiks kindlaks otstarbeks mõeldud sobivuse kohta, kehtivad ainult need garantiid, mis on veebilehe kasutuskokkuleppele rakenduva riigi õiguse järgi ilma erandite, piirangute või muudatusteta kohustuslikud.

Kuigi me anname endast parima, et hoida informatsiooni ajakohase ja korrektsena, siis viirused.ee ja selle partnerid ei anna mingit garantiid, ei otsest ega kaudset, veebilehe või veebilehel oleva informatsiooni, toodete või teenuste täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse, sobilikkuse või kättesaadavuse kohta.

Kogu informatsioon, mida Te lisate on seega täielikult TEIE ENDA RISKIL. Mitte ühelgi juhul ei ole me vastutavad tekkinud kahju eest, ilma piiranguteta; otsese või põhjusliku kahju; või ükskõik millise kahju eest, mis on tingitud või on seotud veebilehe kasutamisega.

Veebilehe kaudu on võimalik minna teistele veebilehtedele, mis ei ole viirused.ee kontrolli all. Meil ei ole kontrolli nende veebilehtede sisu ega olemuse üle, seega toimub nende veebilehtede külastamine TEIE ENDA VASTUTUSEL.

Me anname endast parima, et tagada veebilehe sujuv toimimine. Siiski ei võta viirused.ee MINGIT VASTUTUST selle eest, kui veebileht on ajutiselt kättesaadamatu meie kontrolli alt väljas olevate tehniliste murede tõttu.

Viirused.ee projekti kohta on võimalik rohkem teada saada sektsioonist Meie kohta. Privaatsuspoliitika, kasutustingimused ja vastutuse kohta käiv avaldus on leitavad siin. Küsimuste korral on meiega võimalik ühendust saada sektsiooni Võtke meiega ühendust kaudu.